Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Informacja rodo.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i

administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku z siedzibą w Radomsku, ul. Przedborska 39/41 , kod pocztowy 97-500,
adres e-mail: biuro(at)pcpr.radomsko.pl tel. 44/715 07 95.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO  w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przez okres niezbędny do zrealizowania zadania a po jego zakończeniu przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.  

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać  udostępnione innym podmiotom celem realizacji powierzonych zadań.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku to adres e-mail: daneosobowe(at)pcpr.radomsko.pl