Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Przetargi

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

 Dotyczy: 

Przetarg nieograniczony w przedmiocie - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wycieczek edukacyjno-kulturalnych do Karpacza - Cieplice Śląskie - Szklarska Poręba oraz do Wisły - Ustronia - Szczyrku dla uczestników, ich opiekunów i realizatora projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”  

(Znak sprawy:   D.2523.2.2014.EFS) 

WYNIKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

w przedmiocie: 

Organizacja i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wycieczek edukacyjno-kulturalnych do Karpacza - Cieplice Śląskie - Szklarska Poręba oraz do Wisły - Ustronia - Szczyrku dla uczestników, ich opiekunów i realizatora projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” Pobierz komplet dokumentów (Ogłoszenie, SIWZ, wzory umów, wymagania oraz inne) 

POBIERZ