Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Zadania PCPR

ZADANIA JEDNOSTKI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA

-      zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,

-      opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

-       udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

-      organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. 

-      prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, 

-       zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

-       zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

-       doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych, 

-       inansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, 

-      pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze 

-      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze, 

-      organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 

-      podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 

-       realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach. 

-      organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-      pomoc uchodźcom. 

 

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

-       dofinansowanie: 

-       uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

-       sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

-      zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

-      likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

-       rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

-      dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

-       podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 

-      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz  ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, 

-       współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, 

-       przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, 

-       orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych.

 Zadania wynikające z ustawy o repatriacji:  

Repatriantowi oraz przybywającym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym jednorazowa pomoc na:  

-      zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, 

-       pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez niepełnoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu.